ยกเลิกประกาศประกวดจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารชุป กาญจนประกร สำหรับเป็นพื้นที่การเรียนรู้และนวัตกรรม (ครั้งที่ 2)