เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างพัฒนาระบบการให้บริการการศึกษาแบบเปิด (Open System for Lifelong Learning) รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ)