สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์