สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์