ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)