เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ สำหรับรองรับการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต)