ราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ สำหรับรองรับการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต