เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัย ประจำอาคารชุบ กาญจนประกร จำนวน 1 งาน)