เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อระบบคัดกรองผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ)