ราคากลางปรับปรุงระบบแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัย ประจำอาคารชุบ กาญจนประกร