ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัย ประจำอาคารชุบ กาญจนประกร จำนวน 1 งาน