ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และภูมิทัศน์เพื่อรองรับการเรียนรู้ของชุมชน จำนวน 1 งาน