เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน) ครั้งที่ 3