สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566