ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการ “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ” (นบร.) รุ่นที่ 11 (ครั้งที่ 2) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว