เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประกอบห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 ชุด)