เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ซื้อฐานข้อมูล ProQuest Dissertations Theses)