ราคากลางจ้างซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประกอบห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 5